Arbejdsmiljørådgivning virker!

Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning blev udsendt fra beskæftigelsesministeren kort før jul og blev den 10. februar behandlet i Arbejdsmiljørådet. Vi er helt på linje med forfatternes vurdering af, at rådgivning rummer et betydeligt potentiale, som kan bidrage til at løse belastninger i arbejdsmiljøet. For at udløse potentialet er der behov for et væsentligt større rådgivningsvolumen og uafhængige konsulenter med en skarp kompetenceprofil.

Hvidbogen tegner et billede af, at vi sakker agterud, når vi sammenligner os med de andre nordiske lande - der leveres mindre arbejdsmiljørådgivning til danske virksomheder.

Med hvidbogen er der nu et legitimt grundlag for at opprioritere anvendelsen af rådgivningen på arbejdsmiljøområdet - et virkemiddel som kan spille en positiv rolle ved bl.a. følgende samfundsmæssige problemstillinger: 

  • Udfordringerne på arbejdsmarkedet handler i høj grad om at tage vare på den nuværende arbejdsstyrke, så vi kan holde flere år som aktive. Arbejdsmiljøet spiller i denne sammenhæng en væsentlig rolle
  • Der er brugt – og bruges fortsat – store økonomiske ressourcer på at indsluse kontanthjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet, hvor resultaterne er til at overse. Der har manglet fokus på de arbejdspladser, som har skullet modtage mennesker med et begrænset kendskab til arbejdslivet. I en travl hverdag kan støtte og hjælp til integration, oplæring, afstemning af opgaver m.m. være det, der kan gøre den positive forskel
  • Vi står overfor nye teknologiske innovationer i produktion og service, som vil medføre store forandringer i erhvervslivet, på arbejdsmarkedet og i administrationen. Automatiseringspotentialerne er omfattende og omstillingen vil i de kommende år tage fart. Omstillingen bør have mennesket i centrum – så forandringer, effektiviseringer og omlægninger sker i samarbejde med medarbejderne. De store uddannelsesfonde bliver nyttige i omstillingen af arbejdskraften til fremtidens opgaver
  • Det arbejdsbetingede sygefravær, som udgør mellem 25-50 % af fraværet på landets arbejdspladser, medfører betydelige omkostninger for virksomhederne og samfundet.

I den politiske aftale fra 2011 om strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 er et folketingsflertal blevet enige om at prioritere indsatsen overfor psykiske belastninger, arbejdsulykker og muskelskeletpåvirkninger.

På trods af indsatserne for reduktion i arbejdsulykker og muskelskeletpåvirkninger vises der begrænsede resultater.

Samtidig sker der en dramatisk stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader, hvilket også afspejles i de arbejdsmedicinske klinikers opgaver. Forsøgene på at regulere sig ud af disse sager ved at give direkte påbud, fører i bedste fald symptombehandling med sig. På dette område er det imidlertid indlysende, at det oftest er nødvendigt med en udredning som kræver faglig kompetent bistand. Det kan leveres af arbejdsmiljørådgivere, som først og fremmest giver virksomheden et grundlag at handle på, og et oplyst grundlag, som Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse på.

Kort sagt er målsætningerne i 2020 planen udfordret.

Udsigterne til fortsat at kunne trække på kompetent rådgivning på arbejdsmiljøområdet er samtidigt udfordret af, at de store årgange af arbejdsmiljøprofessionelle går på pension i de kommende år. Vi har i Danmark bragt os i den enestående situation, at der er stærkt begrænsede muligheder for at specialisere sig i arbejdsmiljø på de videregående uddannelser. Aktuelt står vi uden egentlige videreuddannelser for arbejdsmiljøprofessionelle, efter at masteruddannelsen på DTU lukkede i 2015.

Derfor er det magtpåliggende at sætte fremtidens arbejdsmiljøkompetencer på den politiske dagsorden. Vi skal uddanne rådgivere og konsulenter med indsigt i arbejdsmiljøfaglighed, i virksomhedskultur, ledelse, organisation og samspillet mellem menneske og teknologi. Der er desuden behov for brede konsulentkompetencer, som styrker dialog, inddragelse af medarbejdere og af ledelser. Som rådgiver er det nødvendigt at beherske en palet af kompetencer, som kan tilføre virksomhederne værdi.

Hvidbogens anbefalinger om at udvide adgangen til arbejdsmiljørådgivning forudsætter, at der tages initiativer nu, så der er kvalificeret og kompetent arbejdskraft til de mange nye rådgiver- og konsulentjobs, som samfundet har brug for – både nu og i fremtiden!

 

Arne Helgesen

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.