Medlemskab

Som medlem af brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne får du blandt andet:

Indflydelse

Arbejdsmiljørådgiverne arbejder for at sikre branchen de bedst mulige vilkår gennem samarbejde og påvirkning af myndigheder, politikere, organisationer og institutioner.

Netværk

Interne faglige netværk og samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Uddannelse og faglig udvikling

Aktuelle og relevante kursustilbud med rabat til medlemmerne.

Rabat

På deltagelse i den store årlige arbejdsmiljøkonference og på Arbejdsmiljøakademiets seminarer.

Information

Nyhedsbreve samt medlemsmøder.

Sådan optages du:

Som medlem af foreningen kan optages enhver DI-medlemsvirksomhed, der har rådgivning af virksomheder om arbejdsmiljø og sundhedsfremme på arbejdspladser som kerneydelse, og som samtidig tilslutter sig foreningens formål og erklærer – så længe medlemskabet består – at ville arbejde på grundlag af foreningens til enhver tid gældende værdigrundlag.

Som medlemmer optages også virksomheder, der i en afgrænset del af deres virksomhed har rådgivning om arbejdsmiljø og sundhedsfremme som kerneydelse, samt virksomheder der har en intern funktion i deres virksomhed, som alene rådgiver den pågældende virksomhed om arbejdsmiljø og sundhedsfremme.
Ved tvivl om hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab, og ved tvivl om hvorvidt et medlem opfylder betingelserne for fortsat medlemskab, skal bestyrelsen forelægge tvivlsspørgsmålet for etikudvalget. Afviste ansøgere og medlemmer har ret til at få prøvet afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

Organisationer, der ikke naturligt kan høre under DI, kan efter beslutning i bestyrelsen optages som associerede. Associerede har i forhold til generalforsamling samme rettigheder som medlemmer. Repræsentanter for associerede kan indvælges i bestyrelse og udvalg.

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat: info@bamr.dk eller tlf. 30 48 58 16

Klik her for oplysning om vedtægter og kontingent

Har du brug for en arbejdsmiljørådgiver?

En arbejdsmiljørådgiver kan både løse udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet i virksomheden og forebygge at de opstår.